DANVA
Login / min side

Registreringsvejledning

Resultat og næste skridt


En helt ny måde at arbejde med videndeling og crowd-sourcing på i vandsektoren.

DANVA og Modelstyregruppen har gjort det nemt og effektivt at dele viden og erfaringer i vandsektoren.

Registreringsvejledningsprojektet har resulteret i en wiki-løsning til indsamling af registreringsvejledninger i vandsektoren og arbejdsgruppen har allerede gjort Wiki'en anvendelig med mange beskrivelser.

Her er den så- vi håber at mange af jer vil gøre brug af en ny måde at videndele på.

wiki.danva.dk - god fornøjelse!

Wiki'en er iøvrigt koblet sammen med begrebsafklaring.


Debat og vidensdeling

Har du en kommentar, ris eller ros til projektet? Deltag i debatten på projektforumet. Du finder debattråden til dette projekt her: Registreringsvejledning

Projektbeskrivelse


Projektet belv indledt i foråret 2012 - på baggrund af nedenstående projektbeskrivelse

Formål med projektet - hvorfor?

Projektets formål er at højne registreringsstandarden og ensartetheden hos de forsyninger, der anvender DANVAND og DANDAS i ledningsregistreringen.
 

Et vigtigt delmål er at undgå forskellig anvendelse af de enkelte felter i datamodellerne- såvel i forsyning A og forsyning B som fra medarbejder A til medarbejder B
 

Et yderligere formål er vejledning for studerende og nye medarbejdere i vand- og spildevandsforsyninger i Danmark

Projektmål - hvad?

Projektets projektmål er at fremstille fundamentet og rammerne for to ens opbyggede registreringsvejledninger (hhv. vand og spildevand) bestående af beskrivende tekst og forklarende skitser, tegninger, fotos mv. hvori alle interessenter har løbende mulighed for at bidrage til registreringsvejledningen (evt som wiki).

Projektgruppen udarbejder de første vejledninger, der skal fungere som inspiration og vise retningslinjer for udbyggelse af vejledningen.
 

Vejledningerne skal:

  • forefindes i internet-udgaver med klikbare krydshenvisninger og ikke nødvendigvis i udgaver egnet til udskift på papir.
  • lægge vægt på en korrekt hydraulisk beskrivelse, således at anvendelse af de registrerede data til opstilling af hydrauliske modeller fører til en korrekt hydraulisk model.
  • i fornødent omfang anvende og henvise til begrebsmodellerne med disses attributforklaringer.

Projektet skal endvidere beskrivelse, hvordan registreringsvejledningen overgår fra projekt til driftsstatus, samt hvordan der  opbygges et redaktørfora.

Succeskriterier

  • At vejledningerne er let tilgængelige.
  • At alle selskaberne med datamodeller er bevidste om vejledningernes eksistens, og at vejledningerne bliver brugt ude i selskaberne.
  • At vejledningerne er koblet til eller integreret med begrebsmodellerne.
  • ”Alle” arbejdsgange er beskrevet for alle komponenttyper

Bemanding

Der nedsættes en projektgruppe med det samlede ansvar for den generelle løsning for vandsektoren. Det faglige indhold og projektets styring varetages af hhv. Mette Godsk Nicolaisen, Aalborg Forsyning (DANDAS) og Otto Leopold, TRE-FOR (DANVAND), ligesom DANVA vil være deltagende i valg af og implementering af løsning og it-understøttelse.

Yderligere bemanding hentes blandt interesserede i Det operationelle ressourcenetværk og i vandsektoren generelt.

Kompetencer

Der er behov for deltagere fra ressourcenetværket med solidt kendskab til DANDAS og DANVAND for at udarbejde de første registreringsvejledninger.

Ligeledes vil det være hensigtsmæssigt hvis gruppen kan bemandes med kompetencer indenfor it- og systemunderstøttelse og fx erfaring med wiki-løsninger.

Projektet skal bemandes inden sommerferien (ultimo juni 2012) og projektgruppen mødes medio august, hvor eksisterende materiale er indsamlet. Vi hører derfor gerne fra dig snarest og senest d. 15. juni hvis du ønsker at være en del af projektgruppen. Kontaktperson hos DANVA Thomas Bo Sørensen, ts@danva.dk