DANVA
Login / min side

Det Digitale Vandselskab

Kravene til effektiv opgaveløsning med kunderne i centrum, er stadigt stigende. Undersøgelser viser tydeligt, at de løbende effektiviseringskrav kan imødegås gennem stringent standardiseret databehandling og integration af systemer, der understøtter alt fra ledelse til drift og vedligehold. Det er med denne erkendelse, at DANVA har etableret Det Digitale Vandselskab (DDV).
 
 Læs her på siden om:
 
  • DDV vision og strategi
  • DDVs digitale hovedspor

Vision

Succesfulde digitaliseringsinitiativer kræver let tilgængelige og valide data samt integrerbare systemer og veldefinerede, standardiserede snitflader. Det er Det Digitale Vandselskabs intention at sikre dette fundament for at vandselskaberne, der herved kan opnå den effektivisering, der er ved digital understøttelse af forretningsprocesserne.
 
Derfor er Det Digitale Vandselskabs vision:
 
”I 2015 har standardisering og digitalisering skabt øget kundefokus og effektivitet i vandsektoren gennem forbedret produktion og service i alle interne arbejds- og forretningsprocesser, og i samspillet med omgivelserne”.
 
I dag registreres de samme informationer på flere områder i forskellige systemer med forskellige standarder, så der er et væsentligt optimeringspotentiale. Udfordringen er at sikre, at data er opdaterede, at de er tilgængelige i tilstrækkeligt omfang, at det er de rigtige data, der udveksles og holdes a jour, samt at de anvendte systemer er sikret den fornødne integration.
 
Ved at prioritere digitalisering gennem Det Digitale Vandselskab vil vandsektoren være væsentligt styrket til at understøtte kravene i den nye vandsektorlov, og samtidig vil DDV bidrage konstruktivt til regeringens ambitioner i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.
 

Strategi

DDV søger at styrke vandselskaberne og guide dem i den ’rigtige retning’ ift. kortlægning af forretningsprocesser, system- og datalandskaber, snitfladebeskrivelser og datamodeller. Dermed sikres det enkelte vandselskabs muligheder for at udnytte det effektiviseringspotentiale, der er til stede ved optimal brug af de digitale muligheder.
 
DDV vil understøtte vandselskaber i alle størrelser og har en klar forretningsmæssig indgangsvinkel, hvor aktiviteterne styres ud fra vandsektorens forretningskritiske behov og effektiviseringspotentialet.
 
Strategien for Det Digitale Vandselskab er at:
 
  • Højne effektiviteten i vandsektoren ved forøget fokus på de forretningskritiske data, datakvalitet og datagenbrug, samt sikre udarbejdelse af regler, begrebsstandarder og processer, som understøtter en effektiv service.
  • Øge kundefokus ved at gøre digital kommunikation til et naturligt førstevalg og understøtte, at kunderne kan blive digitalt selvhjulpne.
  • Vidensdele og understøtte konsolidering og fleksibilitet i vandsektoren så ressourcer til digitalisering bruges bedst muligt, og der kommer større sammenhæng mellem vandsektoren og andre myndigheder.
     
Strategien lægger op til at realisere det potentiale, der er for bedre kvalitet og effektivisering, i standardiseringen af arbejdet med data. Dette opnås ved at skabe overblik, udnytte og koordinere igangværende og nye digitaliseringsprojekter i de enkelte vandselskaber og i vores omverden, så de kan blive til fælles gavn for alle vandselskaber, store og små.  
 

Digitale hovedspor

Første fase for Det Digitale Vandselskab er at danne sig et overblik over de brændpunkter, der lige nu er i vandselskaberne, samt være på forkant med de initiativer, udfordringer, trends og retninger, der gør sig gældende såvel internt i branchen som i den digitale verden, der er omkring os.
 
DDV skal altså ’leve’ af input og engagement fra vandselskaberne samt den indflydelse og påvirkning af digitaliseringstiltag det må være muligt at få, der hvor det er mest relevant for forretningen og selskaberne.
 
Det Digitale Vandselskab har defineret følgende digitale hovedspor inden for hvilke de digitale projekter kan placeres.Det Digitale Vandselskab vil i arbejdet med de digitale hovedspor sikre synergi og arbejde mod helhedstænkning, så der er sammenhæng mellem forretning og teknik. Målet er, at udviklingen til enhver tid understøtter forretningen.